Zpět do obchodu

Registrace

Reklamace

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

I.

Právo odstoupit od smlouvy

 

  • V případě uzavření kupní smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku (např. webového rozhraní našeho internetového obchodu) máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zakoupeného zboží Vámi nebo Vámi pověřenou třetí osobou.

 

  • Právo na odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce Vám v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nevzniká, mj. jedná-li se o zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání (tedy zboží vyrobené na míru).

 

  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele internetového obchodu na adrese www. Hvezdickomanie.cz, Petru Klusákovou, IČO: 05698367, místem podnikání V Pískovně 300, 252 07 Štěchovice, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností; přesto pro zamezení vzniku případných pochybností doporučujeme vzorový formulář použít.

 

1.4          Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, je třeba odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

II.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 

2.1       Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu Petra Klusáková, V Pískovně 300, Štěchovice, PSČ 252 07Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 

2.2          Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčíte jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že zboží bylo odesláno zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

2.3          Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží (odesláním zboží zpět na naši adresu). Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


 

Odkaz na vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Zpět do obchodu